BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 15599/BTC-TCHQ
V/v nhập khẩu than

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH SX và TM thiết bị CN Việt Nhậtá, Gia Lâm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/2016/CV-VNP ngày 11/10/2016 của Công ty TNHH SX và TM thiết bị CN Việt Nhật liên quan đến việc thực hiện thủ tục nhập khẩu than theo Thông báo số 346/TB-VPCP ngày 26/8/2014 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc nhập khẩu than, ngày 05/10/2016 Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương đã có công văn số 2719/TCNL-CNT gửi Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính nêu rõ:ăn cứ các nội dung nêu trên, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Năng lượng thấy rằng:

- Nếu doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu than trực tiếp để cung cấp cho sản xuất điện thì phải được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ.

- Nếu doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu than cho sản xuất khác (không phải nhập khẩu than trực tiếp cho sản xuất điện) thì doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư, Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ và các quy định hiện hành khác có liên quan”.

Đề nghị Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại thiết bị công nghiệp Việt Nhật căn cứ nội dung công văn số 2719/TCNL-CNT dẫn trên của Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương để thực hiện. Trường hợp chưa rõ đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Bộ Công Thương để được hướng dẫn./.

(Gửi kèm c.văn số 2719/TCNL-CNT của Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương)


Nơi nhận:- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (đ b/c);
- Lưu: VT, TCHQ (11b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh