BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/BXD-KTXD
V/v: phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng.

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Xây dựng tỉnh An Giang

Bộ Xây dựng đã nhận vănbản số 2339/SXD-HĐXD ngày 10/12/2014 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang về phí thẩmtra thiết kế công trình xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thu phí thẩm trathiết kế thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sửdụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng. Việc thẩm tra thiết kế của cơquan quản lý nhà nước về xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị địnhsố 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trìnhxây dựng. Trường hợp Sở Xây dựng tỉnh An Giang phối hợp với tổ chức tư vấn đủđiều kiện năng lực thẩm tra thiết kế công trình không sử dụng vốn ngân sách nhưnêu tại văn bản số 2339/SXD-HĐXD thì chi phí thẩm tra của Sở Xây dựng tỉnh AnGiang và tổ chức tư vấn xác định như phụ lục số 3 Thông tư số 75/2014/TT-BTC.

Xây dựng tỉnh An Giangcăn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh