BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 156/BXD-KTXD
V/v: Chi phí tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất.

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Ban quản lý Các dự án đầu tư xây dựnggiao thông

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 561/BQLCDA ngày 23/10/2009của Ban quản lý Các dự án đầu tư xây dựng giao thông - Sở Giao thông vận tảithành phố Cần Thơ về chi phí tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đềxuất. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuấtđược xác định bằng cách lập dự toán như hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXDngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự ánvà tư vấn đầu tư xây dựng công trình hoặc văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007của Bộ Xây dựng (theo từng thời điểm thực hiện). Việc thanh toán, quyết toánhợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và các quyđịnh của nhà nước có liên quan.

Ban quản lý Các dự án đầu tư xây dựng giao thông căn cứ ýkiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh