BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 156/BXD-KTXD
V/v Hợp đồng bảo hiểm CTXD

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2010

Kính gửi : Ban quản lý dự án – Bộ Ngoại giao

Trả lời công văn số 357/BQL-TCKT ngày 15/10/2010 của Banquản lý dự án – Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng bảo hiểm xâydựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình (Bảo hiểm công trình xây dựng),Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủvề hợp đồng trong hoạt động xây dựng chỉ áp dụng bắt buộc cho những hợp đồngxây dựng thuộc các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên. Hợp đồng bảo hiểmcông trình xây dựng không phải là hợp đồng xây dựng, vì vậy không chịu sự điềutiết của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP

2. Theo quy định của Luật Xây dựng, chủ đầu tư xây dựng côngtrình phải mua bảo hiểm công trình xây dựng tại các doanh nghiệp bảo hiểm đượcphép hoạt động tại Việt nam. Nội dung hợp đồng bảo hiểm theo quy định của Luậtkinh doanh bảo hiểm. Mỗi doanh nghiệp bảo hiểm đều có quy tắc, điều khoản vàbiểu phí bảo hiểm riêng. Vì vậy, khi ký hợp đồng bảo hiểm công trình với doanhnghiệp bảo hiểm nào thì bên mua bảo hiểm (chủ đầu tư) có thể thoả thuận vớidoanh nghiệp bảo hiểm đó về quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm theo tìnhhình thực tế của công trình mình.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Ban quản lý dự án – BộNgoại giao căn cứ để tổ chức thực hiện hợp đồng theo quy định.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh