BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 156/BXD-KTXD
V/v: phạt vi phạm hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2011

Kính gửi: Trung tâm phát triển quỹ đất – UBNDtỉnh Đồng Tháp

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1021/ĐN-PTNĐ-TTTV ngày10/8/2011 của Trung tâm phát triển quỹ đất – UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị hướngdẫn phạt do vi phạm hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

Việc thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng đã được quy địnhtại Điều 41 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồngtrong hoạt động xây dựng. Theo đó, việc thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồngphải do các bên thỏa thuận và phải được ghi cụ thể trong hợp đồng, nhưng mứcthưởng không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng làm lợi, mức phạt không vượtquá 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm. Như vậy, việc xác định giá trị tiền phạtdo vi phạm hợp đồng theo cách tính trong ví dụ nêu tại văn bản1021/ĐN-PTNĐ-TTTV của Trung tâm phát triển quỹ đất – UBND tỉnh Đồng Tháp là phùhợp.

Trung tâm phát triển quỹ đất – UBND tỉnh Đồng Tháp căn cứ ýkiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh