TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/GSQL-GQ3
V/v thủ tục hải quan đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Trả lời công văn số 3476/DKVN-TKTD ngày 21/4/2011 của Tậpđoàn Dầu khí Việt Nam về việc xin phép cho tàu địa chấn nhập cảnh, xuất cảnhtại Việt Nam, Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 14/12/2009, Tổng cục Hải quan đã ký Quyết định số 2425/QĐ-TCHQ ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với tàu biển Việt Nam vàtàu biển nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng, đề nghị Tậpđoàn Dầu khí Việt Nam hướng dẫn Công ty Mitra liên hệ trực tiếp với Chi cục Hảiquan cửa khẩu cảng biển (nơi tàu địa chấn 3D Pacific Finder nhập cảnh, xuấtcảnh) để được hướng dẫn thủ tục hải quan đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh.

Trường hợp vượt thẩm quyền giải quyết, Cục Hải quan tỉnh,thành phố nơi quản lý Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển có trách nhiệm báocáo Tổng cục Hải quan xin ý kiến chỉ đạo.

Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan trả lời để Tập đoànDầu khí Việt Nam được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Cà Mau (để thực hiện)
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức