THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/TTg-CN
V/v Đề án bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 8710/BKHĐT-QLKKT ngày 28 tháng 12 năm 2020) về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ như sau:

a) Điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Thốt Nốt từ 600 ha xuống 200 ha.

b) Đưa khu công nghiệp Ô Môn có diện tích 600 ha và khu công nghiệp Bắc Ô Môn có diện tích 400 ha ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.

c) Bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Ô Môn - Cần Thơ (diện tích là 500 ha; vị trí tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) và khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (diện tích là 900 ha; vị trí tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ) vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp.

2. Các khu công nghiệp khác trên địa bàn thành phố Cần Thơ nằm trong Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam được phê duyệt tại công văn số 2628/TTg-KTN ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

3. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ:

a) Đảm bảo tính chính xác của số liệu báo cáo; quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ; sự phù hp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố trong nội dung Quy hoạch Thành phố thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Không, để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch. Tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành.

b) Chịu trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ xem xét thông qua việc bổ sung khu công nghiệp Ô Môn - Cần Thơ và khu công nghiệp Vĩnh Thạnh trong ch tiêu đất khu công nghiệp thuộc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Cần Thơ được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 52/NQ-CP .

>> Xem thêm:  Quy hoạch là gì ? Quy định pháp luật về quy hoạch

c) Chỉ đạo cập nhật nhu cầu sử dụng đất của khu công nghiệp Ô Môn - Cần Thơ và khu công nghiệp Vĩnh Thạnh vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để tổ chức thực hiện.

d) Chịu trách nhiệm đảm bảo việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa còn lại được Chính phủ cho phép tại Nghị quyết số 52/NQ-CP ; đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 58 Luật Đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan. Có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần đất trồng lúa bị chuyển đổi theo quy định tại Điều 134 Luật Đất đai.

đ) Chỉ đạo Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Cần Thơ phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn và yêu cầu nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ đảm bảo việc xây dựng và đưa vào vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

e) Tập trung thực hiện đồng bộ việc quy hoạch, phát triển các khu công nghiệp với các công trình nhà ở công nhân, các công trình xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động trong khu công nghiệp; đảm bảo việc cung cấp hạ tầng kỹ thuật và xã hội ngoài hàng rào phục vụ cho hoạt động của khu công nghiệp.

g) Thực hiện lựa chọn và thu hút nhà đầu tư hạ tầng có tiềm lực về tài chính và kinh nghiệm để đầu tư khu công nghiệp Ô Môn - Cần Thơ và khu công nghiệp Vĩnh Thạnh theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các cơ quan có liên quan và nhà đầu tư cụ thể hóa phương án đền bù giải phóng mặt bằng, kết nối hạ tầng, phương án cung cấp nguồn nhân lực, đầu tư hạ tầng điện nước và các yếu tố cần thiết khác để đảm bảo hiệu quả kinh tế xã hội của các khu công nghiệp trong quá trình lập dự án và lựa chọn nhà đầu tư./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;- TTg CP, các PTTg;- Các Bộ: TN&MT CT, XD, QP, GTVT, NN&PTNT;- Ban quản lý KCN thành phố Cần Thơ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, NN, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3) Khanh

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng