TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/TXNK-QLN
V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Sản xuất thương mại & Dịch vụ Long Việt.
(Số 25-Ngách 77-Ngõ 211 Phường Khương Trung-Q.Thanh Xuân-TP Hà Nội)

Cục thuế XNK - Tổng cục Hải quannhận được công văn ngày 07/02/2012 của Công ty TNHH Sản xuất thương mại &Dịch vụ Long Việt về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK -Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 138 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, để có cơ sở giải quyết kiếnnghị của Công ty, đề nghị Công ty bổ sung bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký mãsố thuế, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất thươngmại & Dịch vụ Long Việt.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quanthông báo để Công ty TNHH Sản xuất thương mại & Dịch vụ Long Việt được biếtvà thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn