VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 156/VPCP-KTTH
V/v nhập khẩu 17.000 bộ linh kiện xe máy của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Sơn.

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Thương mại;
- Bộ Ngoại giao;

Về đề nghị của Đại sứ quán nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa tại Công hàm số 419/2002 ngày 25 tháng 12 năm 2002, về việc nhập khẩu lô hàng 17.000 bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Sơn, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 01 năm 2003 việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5071/VPCP-KTTH ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Văn Phòng Chính Phủ, đồng thời phối hợp với Bộ Ngoại giao có Công hàm gửi Đại sứ quán nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa tại Hà Nội biết.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Quốc Huy