BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1560/TCHQ-GSQL
V/v thanh toán tờ khai TNTX

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014

Kínhgửi: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ XNK Phương Thúy.

Trả lời công văn số 02/CV-PT ngày21/01/2014 về việc xin thanh khoản hàng tạm nhập tái xuất, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Về việc thanh khoản, hoàn thuế đốivới hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, đề nghị Công ty TNHH Thương mại vàdịch vụ Phương Thúy và Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh căn cứ thực tế hồ sơ vụ việcvà nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 và côngvăn số 1704/BTC-TCHQ ngày 08/02/2014 của Bộ Tài chính để thực hiện. Theo đó,trường hợp của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ XNK Phương Thúy nếu có chứng từthanh toán đáp ứng các điều kiện nêu tại điểm 4.2 hoặc điểm 4.6 Phụ lục I Thôngtư số 128/2013/TT-BTC thì được thanh khoản, hoàn thuế theo quy định; trường hợpdoanh nghiệp kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất nhưng trên hợp đồng nhậpkhẩu và hợp đồng xuất khẩu có quy định người mua hàng trực tiếp thanh toán tiềnhàng cho người bán và doanh nghiệp Việt Nam chỉ được thanh toán tiền hoa hồngcủa lô hàng tạm nhập, tái xuất thì không được coi là chứng từ thanh toán quangân hàng.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để QuýCông ty được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh (t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh