TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1560TCT/DNK
V/v: Chính sách thuế môn bài

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: Làng trẻ em SOS Việt Nam

Trả lời công văn số 60/SOSVN ngày 1/3/2005 của Làng Trẻ em SOS Việt Nam V/v thu thuế môn bài đối với các đơn vị sự nghiệp có thu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 5 pháp lệnh sửa đổi một số điều về thuế công thương nghiệp thì tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh phải nộp thuế Môn bài và thuế Môn bài chỉ thu mỗi năm một lần đối với các cơ sở kinh doanh nhằm mục đích kiểm kê, kiểm soát và phân loại các cơ sở kinh doanh. Trường hợp các đơn vị sự nghiệp có thu có hoạt động kinh doanh thì phải đăng ký nộp thuế Môn bài với cơ quan Thuế.

Trường hợp trường phổ thông Hermannn-Gmeiner được thành lập và hoạt động theo quyết định số 1757/LĐTBXH ngày 23/12/1995 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là loại hình trường dân lập, hoạt động không mang tính chất kinh doanh thì trường phổ thông Hermannn-Gmeiner không phải là đối tượng nộp thuế môn bài. Trường hợp trường phổ thông Hermannn-Gmeiner có tổ chức các hoạt động kinh doanh thì đơn vị thuộc đối tượng nộp thuế Môn bài theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Làng Trẻ em SOS Việt Nam biết và thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến