BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1560/TM-CATBD

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Triển khai Biên bản kỳ họp lần thứ 25 Uỷ ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học-kỹ thuật giữa Việt Nam và Lào năm 2003 ký ngày 9/1/2003, tại điều 7, về việc giao Hai Bộ trưởng Bộ Thương mại hai nước xem xét cụ thể và giải quyết các hợp đồng mua bán gỗ của các doanh nghiệp Lào với các doanh nghiệp Việt Nam. Bộ Thương mại xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

Trên cơ sở báo cáo của các Tỉnh, của doanh nghiệp, Bộ Thương mại đã thống kê số liệu gỗ của các doanh nghiệp Việt Nam đã trả tiền mua và hoàn tất thủ tục xuất khẩu trước ngày 30/4/2001 (ngày phía Lào cấm xuất khẩu gỗ tròn) là 10.130m3.

Phía Lào đã có quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 09/VPTT ngày 31/1/2003 về việc giải quyết vấn đề nợ tồn đọng (gỗ tròn) giữa doanh nghiệp Lào và doanh nghiệp Việt Nam là giao cho Bộ Thương mại kết hợp với Bộ Nông - Lâm nghiệp nghiên cứu, kiểm tra, có biện pháp quản lý và qui định thời gian cụ thể trong việc tổ chức thực hiện. Trên thực tế Bạn đã tổ chức kiểm tra, rà soát lại.

Tuy nhiên, ngày 11/3/2003, Thủ tướng Chính phủ Lào có quyết định số 15/TT về việc không cho phép đưa gỗ tròn và gỗ xẻ ra nước ngoài, mà giải quyết theo hướng chế biến thành bán thành phẩm để xuất khẩu hoặc trả lại tiền cho công ty Việt Nam.

Bộ Thương mại dự kiến sẽ đối chiếu số liệu với phía Lào để triển khai Thoả thuận giữa hai Chính phủ nhưng với chỉ đạo của Bạn như hiện nay, việc triển khai các Thoả thuận và Hiệp định giữa Ta và Bạn về giải quyết nợ tồn đọng về gỗ là không thực hiện được.

Bộ Thương mại báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ