THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số 1560/TTg-QHQT
V/v phê duyệt Thoả thuận thực hiện dự án CHLB Đức tài trợ

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2009

Kính gửi :

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển Nông thôn (công văn số 2293/BNN-HQTQ ngày 04 tháng 8 năm 2009) vềviệc ký thỏa thuận thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật do Chính phủ Cộng hòa Liênbang Đức tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1 . Đồng ý nội dung Thỏa thuậnthực hiện dự án "Chương trình Hỗ trợ quản lý rừng bền vững, Thương mại vàTiếp thị một số Lâm sản chính tại Việt Nam" giữa Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn và Tổ chức Hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ).

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn ký Thỏa thuận trên với đại diện có thẩm quyền của phía Đức vàchịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện Thoả thuận nêu trên./.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm