UBND TỈNH BẾN TRE
VĂN PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1560/VPUBND-TTTTĐT
V/v đính chính trích yếu Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Bến Tre

Bến Tre, ngày 23 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: UBND các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bến Tre.

Ngày 30/11/2015, Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre (Trung tâm Thông tin điện tử) có xuất bản, phát hành Công báo số 26. Trong đó có đăng Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Bến Tre ban hành Bảng giá các loại cây trồng để bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre, có sai sót về phần trích yếu Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND Do sơ suất trong khâu đọc soát bản in.

Đã viết là: “Ban hành Quy định quản lý cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre”.

Nay sửa lại là: “Ban hành Bảng giá các loại cây trồng để bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre”./.

CHÁNH VĂN PHÒNGĐoàn Công Dũng