BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1561/BXD-VLXD
V/v: Quy hoạch thăm dò, khai thác đá vôi trắng khu vực Nam núi Khau Ca, xã An Phú, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2008

Kínhgửi : Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 731/UBND-TNMT ngày 05/5/2008 của Uỷ ban nhân dân(UBND) tỉnh Yên Bái về việcthăm dò đá vôi trắng tại khu vực Nam núi Khau Ca thuộc xã An Phú, huyện LụcYên, tỉnh Yên Bái. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khu vực xin thăm dò có diện tích20 ha đã được UBND tỉnh Yên Bái xác định không nằm trong khu vực cấm và tạmthời cấm hoạt động khoáng sản, không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, di tíchlịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh, không nằm trong khu vực rừng phòng hộ,rừng đặc dụng đã được UBND tỉnh Yên Bái khoanh định và báo cáo Thủ tướng Chínhphủ tại Tờ trình số 1203/TT-UBND ngày 04/7/2007.

Trong dự thảo quy hoạch thăm dò,khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trình Thủ tướngChính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựng thống nhất đưa khu vực đá vôi trắng nêu trênvào trong quy hoạch chung của cả nước, (vị trí, toạ độ, diện tích của khu vựcxin thăm dò được xác định tại Bản đồ kèm theo công văn số 731/UBND-TNMT ngày05/5/2008 của UBND tỉnh Yên Bái).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng về quy hoạch thăm dò đá vôi trắng tại khu vực Nam núi Khau Ca, xã An Phú,huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCPhủ (để b/cáo);
- Cục ĐC và KSản (Bộ TNMT);
- Lưu VP, VLXD, 10;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam