TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1561/GSQL-GQ2V/v xuất khẩu phế liệu có chứa vàng

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2018

Kính gửi: Hải Quan Hà Nam Ninh

Trả lời công văn số 624/HQHNN-NV ngày 10/05/2018 của Cục Hải quan Hà Nam Ninh về việc xuất khẩu phế liệu thu được trong quá trình sản xuất chíp điện tử của Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina (là DNCX), Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thực hiện hoạt động xuất khẩu phế liệu thu được từ quá trình sản xuất sản phẩm của DNCX (doanh nghiệp FDI) thì tại điểm 1 công văn số 3765/BCT-XNK ngày 17/4/2015 của Bộ Công Thương ính kèm) hướng dẫn về vấn đề này, do đó đề nghị Cục Hải quan Hà Nam Ninh nghiên cứu thực hiện.

2. Về chính sách quản lý xuất khẩu phế liệu có chứa vàng

Chính sách quản lý mặt hàng vàng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ và Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/05/2012 của Ngân hàng nhà nước, đề nghị Cục Hải quan Hà Nam Ninh căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ, tài liệu liên quan đến phế liệu có chứa vàng để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời Cục Hải quan Hà Nam Ninh biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân