BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------------
V/v: việc sử dụng hoá đơn “Vận đơn hàng không -Air Waybill”.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Tổng công ty Hàng Không Việt Nam.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 563/TCTHK-TCKT ngày 30/3/2011 của Tổng công ty Hàng Không VN (Tổng công ty) về việc sử dụng hoá đơn “Vận đơn hàng không -Air Waybill”. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại khoản 2 điều 3 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các loại hoá đơn:
“đ) Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan”.
Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, hoá đơn “Vận đơn hàng không -Air Waybill” mà Tổng công ty Hàng Không Việt Nam sử dụng được thiết kế theo mẫu chung của hiệp hội hàng không quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan là một loại hoá đơn. Tổng công ty gửi thông báo phát hành hoá đơn theo quy định tới cơ quan thuế quản lý để tiếp tục sử dụng.
Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Hàng Không Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Vụ PC – BTC;
- Vụ TVQT (AC);
- Vụ PC – TCT(2);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (4).Thu
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn