BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Sồ: 1563 /BXD-VLXD
V/v: xuất khẩu vôi của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đình Hà

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2014

Kính gửi: Công ty cổ phần Xuấtnhập khẩu Đình Hà

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 11/2014/CV-ĐHngày 19/6/2014 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đình Hà về việc hướng dẫnxuất khẩu vôi. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo đề nghị của Tổng cục Hải quan,nhằm thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăngcường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chếbiến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản, Bộ Xây dựng đã có công văn số 625/BXD-VLXD ngày 15/4/2013 và công văn số 974/BXD-VLXD ngày 29/5/2013 gửi Tổngcục Hải quan về việc hướng dẫn xuất khẩu vôi.

Hiện nay, Công ty cổ phần Xuất nhậpkhẩu Đình Hà đang hợp tác với Công ty TNHH MTV Việt Thắng để chuyển đổi xâydựng cơ sở sản xuất vôi theo quy mô công nghiệp và đang hoàn thiện dự án đầu tưđể được cấp Giấy chứng nhận đầu tư cơ sở sản xuất vôi để đảm bảo điều kiện xuấtkhẩu vôi theo quy định. Trong quá trình hoàn thiện thủ tục, Công ty cổ phầnXuất nhập khẩu Đình Hà đã mua vôi từ các cơ sở sản xuất vôi thủ công thuộc địabàn các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Dương. Công ty đãcung cấp giấy phép khai thác khoáng sản, hóa đơn mua bán đá vôi để sản xuấtvôi, hợp đồng mua vôi và hóa đơn mua bán vôi của đơn vị chế biến vôi, nhưngchưa có Giấy chứng nhận đầu tư cơ sở chế biến vôi.

Theo đề nghị của một số cơ sở sảnxuất vôi được Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đình Hà thu mua, thì việc tạo điềukiện để Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đình Hà xuất khẩu đã góp phần cho các cơsở sản xuất vôi được tăng giá trị sản phẩm, sản xuất ổn định, người lao động cóviệc làm và thu nhập cao hơn. Trong thời gian hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứngnhận đầu tư cơ sở sản xuất chế biến vôi, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đình Hàđã ký được một số hợp đồng xuất khẩu vôi với các đối tác nước ngoài có giá trịcao. Nhằm tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho các đơn vị sản xuất kinh doanhvôi trong giai đoạn hiện nay, Bộ Xây dựng thống nhất việc Công ty cổ phần Xuấtnhập khẩu Đình Hà làm thủ tục xuất khẩu 18.000 tấn vôi (Mười tám nghìn tấn) đếnhết ngày 31/12/2014.

Trong quá trình xuất khẩu, Công typhải xuất trình đầy đủ các chứng từ, giấy phép khai thác khoáng sản, hóa đơn,hợp đồng mua bán chứng minh nguồn gốc khoáng sản để chế biến vôi theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựngvề xuất khẩu vôi của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đình Hà./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan Hải Phòng;
- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam