BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1563/TCHQ-GSQL
V/v trả lời công văn số 579/PC14

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội -
Công an Thành Phố Hà Nội (PC14)

Phúc đáp công văn số 579/PC14 ngày 11/03/2009 của Phòng Cảnhsát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an Thành Phố Hà Nội (PC14) đềnghị Tổng cục Hải quan tra cứu cung cấp thông tin về 01 chiếc xe ô tô nhãn hiệuToyota Camry để làm căn cứ phục vụ điều tra vụ án "làm giả con dấu, tàiliệu của cơ quan, tổ chức", Tổng cục Hải quan xin có ý kiến như sau:

Chương trình thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu tập trung hiệnnay tại Tổng cục Hải quan không cập nhật thông tin xe ô tô nhập khẩu theo sốkhung, số máy do vậy không thể tra cứu thông tin liên quan đến chiếc xe ô tônêu trên theo yêu cầu của Công an Thành phố Hà Nội.

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang nghiên cứu sửa đổi Chươngtrình thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu và dự kiến sẽ bổ sung thông tin về sốkhung, số máy xe ô tô nhập khẩu để phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước của cáccơ quan liên quan

Tổng cục Hải quan thông báo để Phòng Cảnh sát điều tra tộiphạm về trật tự xã hội - Công an Thành Phố Hà Nội (PC14) được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh