BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15639/TC-PC
V/v đính chính quyết định của bộ tài chính số 91/2004/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2004

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 15639/TC-PC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 91/2004/QĐ-BTC

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
- Toà án nhân dân tối cao
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp)
- Cục Dự trữ quốc gia khu vực

Ngày 29 tháng 11 năm 2004, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 91/2004/QĐ-BTC về việc ban hành định mức bảo quản hàng hoá dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý. Trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản nêu trên đã có một số sai sót tại Điều 4 của Quyết định. Nay xin được đính chính, sửa lại Điều 4 như sau: "Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia, Vụ trưởng Vụ Tài vụ quản trị và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này".

Bộ Tài chính thông báo để các cơ quan biết và điều chỉnh trong quá trình thực hiện Quyết định.

Đinh Văn Nhã

(Đã Ký)