BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1564/BXD-VLXD
V/v: xuất khẩu vôi của Công ty cổ phần Thương mại & Vận tải Hồng Hà

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2014

Kính gửi: Công ty cổ phần Thương mại& Vận tải Hồng Hà

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 10/2014/CV-HHngày 19/6/2014 của Công ty cổ phần Thương mại & Vận tải Hồng Hà về việc hướngdẫn xuất khẩu vôi. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo đề nghị của Tổng cục Hải quan,nhằm thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăngcường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chếbiến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản, Bộ Xây dựng đã có công văn số 625/BXD-VLXDngày 15/4/2013 và công văn số 974/BXD-VLXD ngày 29/5/2013 gửi Tổng cục Hải quanvề việc hướng dẫn xuất khẩu vôi.

Hiện nay, Công ty cổ phần Thương mại& Vận tải Hồng Hà đang hợp tác với Công ty TNHH MTV Việt Thắng để chuyểnđổi xây dựng cơ sở sản xuất vôi theo quy mô công nghiệp và đang hoàn thiện dựán đầu tư để cấp Giấy chứng nhận đầu tư cơ sở sản xuất vôi để đảm bảo điều kiệnxuất khẩu vôi theo quy định. Trong quá trình hoàn thiện thủ tục, Công ty cổphần Thương mại & Vận tải Hồng Hà đã mua vôi từ các cơ sở sản xuất vôi thủcông thuộc địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Bình, Quảng Ninh, HảiDương. Công ty đã cung cấp giấy phép khai thác khoáng sản, hóa đơn mua bán đávôi để sản xuất vôi, hợp đồng mua vôi và hóa đơn mua bán vôi của đơn vị chếbiến vôi, nhưng chưa có Giấy chứng nhận đầu tư cơ sở chế biến vôi.

Theo đề nghị của một số cơ sở sảnxuất vôi được Công ty cổ phần Thương mại & Vận tải Hồng Hà thu mua, thìviệc tạo điều kiện để Công ty cổ phần Thương mại & Vận tải Hồng Hà xuấtkhẩu đã góp phần cho các cơ sở sản xuất vôi được tăng giá trị sản phẩm, sảnxuất ổn định, người lao động có việc làm và thu nhập cao hơn. Trong thời gianhoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư cơ sở sản xuất chế biến vôi, Côngty cổ phần Thương mại & Vận tải Hồng Hà đã ký được một số hợp đồng xuấtkhẩu vôi với các đối tác nước ngoài có giá trị cao. Nhằm tháo gỡ khó khăn vàtạo điều kiện cho các đơn vị sản xuất kinh doanh vôi trong giai đoạn hiện nay,Bộ Xây dựng thống nhất việc Công ty cổ phần Thương mại & Vận tải Hồng Hà làmthủ tục xuất khẩu 18.000 tấn vôi (Mười tám nghìn tấn) đến hết ngày31/12/2014.

Trong quá trình xuất khẩu, Công typhải xuất trình đầy đủ các chứng từ, giấy phép khai thác khoáng sản, hóa đơn,hợp đồng mua bán chứng minh nguồn gốc khoáng sản để chế biến vôi theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựngvề xuất khẩu vôi của Công ty cổ phần Thương mại & Vận tải Hồng Hà./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan Hải Phòng;
- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam