VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------------
V/v: Đầu tư xây dựng Dự án đường Hành lang ven biển phía Nam giai đoạn 2 và Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 891/BGTVT-KHĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014), ý kiến Bộ Xây dựng (công văn số 322/BXD-HĐXD ngày 26 tháng 02 năm 2014) về việc đầu tư xây dựng Dự án đường Hành lang ven biển phía Nam giai đoạn 2 và Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Bộ Giao thông Vận tải cần xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho Dự án trước khi phê duyệt Dự án đầu tư theo đúng quy định hiện hành.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3). Ha.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ