BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1565/BHXH-PC
V/v ban hành văn bản của BHXH các tỉnh, thành phố

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Bảohiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sau khi rà soát các văn bản hướng dẫn do Bảo hiểmxã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung làBHXH tỉnh) ban hành trong năm 2012, BHXH Việt Nam thấy rằng việc ban hành vănbản của BHXH tỉnh còn có một số tồn tại, hạn chế như: phần lớn BHXH tỉnh saochép lại nguyên văn một phần hoặc toàn bộ văn bản hướng dẫn do BHXH Việt Namban hành hoặc hướng dẫn thiếu, nội dung hướng dẫn không phù hợp, hướng dẫn vượtquá thẩm quyền của BHXH tỉnh.

Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, BHXH ViệtNam yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện các nội dung sau:

1. Khi nhận được văn bản hướng dẫn nghiệp vụ doBHXH Việt Nam ban hành, BHXH tỉnh sao y bản chính và thông báo cho các tổ chức,cá nhân có liên quan đến hoạt động nghiệp vụ được biết; đồng thời có văn bảnchỉ đạo gửi các phòng trực thuộc BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện để triển khai thựchiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề chưa rõ hoặc gặp khó khăn vướng mắckhi áp dụng trong thực tế, BHXH tỉnh báo cáo về BHXH Việt Nam để xem xét giảiquyết. BHXH tỉnh không ban hành các văn bản hướng dẫn lại văn bản hướng dẫnnghiệp vụ của BHXH Việt Nam, không tự ban hành thêm thủ tục hành chính, hồ sơ,giấy tờ đối với các đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở khám chữa bệnh, ngườitham gia, thụ hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế.

2. Đối với những văn bản hướng dẫn nghiệp vụ màBHXH tỉnh đã ban hành, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh tự kiểm tra, rà soát đểphát hiện và xử lý những văn bản có nội dung chưa phù hợp, báo cáo kết quả vềBHXH Việt Nam (qua Ban Pháp chế) bằng văn bản và qua email:rasoatvanban@yahoo.com trước ngày 30/5/2013; đồng thời kịp thời sửa đổi, bổsung lại văn bản cho phù hợp.

Yêu cầu BHXH các tỉnh nghiêm túc thực hiện và gửibáo cáo đúng thời hạn nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc,BHXH tỉnh liên hệ theo số điện thoại 04.39361366, Phòng Tổng hợp và Thẩm địnhvăn bản, Ban Pháp chế để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ (để b/c);
- Các PTGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXHVN;
- Lưu: VT, PC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh