BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1565/BKHĐT-KTĐPLT
V/v báo cáo tình hình đầu tư tại địa bàn có điều kiện KT-XH ĐBKK, vùng dân tộc thiểu số theo Luật đầu tư

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Ủyban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Căn cứ Nghị quyết số 34/2012/QH13 ngày 15 tháng 11năm 2012 của Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát năm 2013 của Quốc hội;Kế hoạch số 292/KH-UBTVQH13 ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban thường vụQuốc hội triển khai thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Quốchội và Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2013; thực hiện chương trình giám sát năm2013, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội lập kế hoạch giám sát: "Tình hình đầutư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộcthiểu số theo Luật đầu tư", Hội đồng Dân tộc của Quốc hội có Văn bản số 404/HĐDT13 ngày 04/3/2013 đề nghị báo cáo tình hình đầu tư tại địa bàn có điềukiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số theo Luật đầu tư.

Triển khai nhiệm vụ nói trên, đề nghị Ủy ban nhândân tỉnh triển khai báo cáo về tình hình đầu tư tại địa bàn có điều kiện đặcbiệt khó khăn với những nội dung sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện đầu tư tại địa bàn cóđiều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ năm 2006-2012 (chỉ báo cáo trênđịa bàn các huyện, thành phố có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khănquy định tại Phụ lục II, Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tưtheo Nghị địnhsố 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ), trong đó nêu rõ: Số doanhnghiệp đầu tư trên địa bàn; tổng vốn đã được các doanh nghiệp thực hiện đầu tư;đóng góp của doanh nghiệp vào việc tăng thu ngân sách địa phương và thu nhậpcủa người dân trên địa bàn khi có doanh nghiệp đầu tư; tổng số lao động làmviệc tại doanh nghiệp, số lao động là người địa phương được doanh nghiệp tuyểnchọn, đào tạo và sử dụng; doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụcộng đồng và tham gia giải quyết vấn đề môi trường.

2. Làm rõ những kiến nghị, đề xuất đối với Quốchội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnhLuật đầu tư.

3. Điền số liệu thực hiện theo biểu mẫu kèm theo.

Đề nghị gửi Báo cáo (bản giấy và bản file) đến BộKế hoạch và Đầu tư, trước ngày 18/3/2013.

(Địa chỉ liên hệ: Đ/c Hoàng Trung Định, Vụ Kinhtế Địa phương và Lãnh thổ; ĐT: 080.44779; 090.4184804; Email:trungdinh@mpi.gov.vn).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: DTNN, ĐKKD, PC (để báo cáo);
- Lưu: VT, KTĐP&LT, Định;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Quang Thu


Tỉnh, thành phố:……..

BIỂU MẪU BÁO CÁOTÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KTXH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN2006-2012

(Kèm theo Côngvăn số 1565/BKHĐT-KTĐPLT ngày 11 tháng 3 năm 2013)

Đơn vị hành chính

Số doanh nghiệp đã đầu tư trên địa bàn

Tổng vốn thực hiện (đơn vị tỷ đồng)

Tổng số thuế đã nộp vào NSNN (đơn vị tỷ đồng)

Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp

Thu nhập bình quân người dân địa phương (triệu)

Tổng số

Trong đó: doanh nghiệp đầu tư CSHT phục vụ cộng đồng và tham gia giải quyết môi trường

Tổng số (nghìn lao động)

Trong đó: Lao động địa phương (nghìn lao động)

2006

2012

Tổng số

- huyện, thị xã …

- huyện, thị xã …

……..