TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1565/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu ô tô

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Bokwang Hi-Tech Vina
(Đ/c: Lô KT1-C, khu CN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh)

Trả lời công văn số CV/BK141030 ngày 30/10/2014 về việc nhập khẩu ô tô của Công ty TNHH Bokwang Hi-Tech Vina, Cục Giám sát quản lý-Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về chính sách và hồ sơ nhập khẩu mặt hàng xe ô tô chở người đã qua sử dụng, đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định tại Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011 của Bộ Giao thông vận tải và mục III Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006 để thực hiện.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải