BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1565/TCMT-KSON
V/v nhập khẩu phế liệu đã xuất khẩu nhưng bị trả lại

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Tổngcục Hải quan

Phúc đáp Công văn số 6430/TCHQ-GSQL ngày 15 tháng 7năm 2015 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu phế liệu đã xuất khẩu nhưng bịtrả lại, Tổng cục Môi trường có ý kiến như sau:

1. Hoạt động xuất khẩu và tái xuất phế liệu củaCông ty TNHH Tea Yang với đối tác nước ngoài nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam đượcđiều chỉnh bởi pháp luật về thương mại và hải quan, không thuộc đối tượng điềuchỉnh tại Chương VIII Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngay 24 tháng 4 năm 2015 củaChính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

2. Doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Namkhi thu gom, phân loại, lưu giữ và chuyển giao xử lý chất thải, phế liệu phátsinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vào nội địa thì phải thực hiện theoquy định pháp luật về quản lý chất thải hiện hành.

Tổng cục Môi trường gửi quý Tổng cục để nghiên cứu,trả lời Công ty TNHH Tea Yang./.


Nơi nhận:
- Như trên
- Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài (để báo cáo);
- Công ty TNHH Tea Yang;
- Lưu: VT, KSON (05).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Dương Tùng