BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1566/BKHĐT-ĐTNN
V/v cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện quyền nhập khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 100/SKHĐT-KTĐNngày 22/01/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương về việc xem xét cấpGiấy chứng nhận đầu tư thực hiện quyền nhập khẩu cho các doanh nghiệp đối vớicác mặt hàng thuộc Danh mục các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu được banhành kèm theo Quyết định số 1380/QĐ-BCT ngày 25/3/2011 của Bộ Công Thương, BộKế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Việc Bộ Công Thương ban hànhQuyết định số 1380/QĐ-BCT ngày 25/3/2011 về Danh mục các mặt hàng không khuyếnkhích nhập khẩu là căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 củaChính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinhtế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, việc xem xét cấp Giấy chứng nhậnđầu tư thực hiện quyền nhập khẩu cho các doanh nghiệp đối với các mặt hàngthuộc Danh mục các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu phải căn cứ vào Quyếtđịnh số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương)công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liênquan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

2. Do hoạt động nhập khẩu là lĩnhvực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài, căn cứ vào quy địnhtại Điều 50 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, đề nghị Quý Sở lấy thêmý kiến của Bộ Công Thương là Bộ quản lý ngành đối với mục tiêu hoạt động xuấtnhập khẩu của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư để Quý Sở tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xem xét,quyết định theo thẩm quyền.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Bình Dương;
- Bộ Công Thương;
- Vụ KTDV, Vụ GS&TĐĐT;
- Lưu VT, ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng