BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------
V/v: Hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu phụ Chi Ma
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
ZHà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:
Công ty TNHH Trường Giang
(Đ/c: Số khu 8, F. Hải Hòa, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 08/CV ngày 28/2/2012 của Công ty TNHH Trường Giang về hướng dẫn thủ tục xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Cửa khẩu Chi Ma thuộc xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn là cửa khẩu phụ nằm trong khu Kinh tế cửa khẩu được thành lập theo Quyết định số 185/2001/QĐ-TTg ngày 06/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ.
Do vậy, căn cứ điểm 1 công văn số 1420/TTg-KTTH ngày 27/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu biên mậu, Thông tư số 21/2011/TT-BCT ngày 20/5/2011 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh, Giấy chứng nhận mã số tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh số 26/BCT-XNK (MS-TNTX) ngày 14/7/2011 của Bộ Công Thương, thì mặt mặt hàng: (1) Hàng mủ cao su đóng kiện Việt Nam; (2) Đường kính trắng Việt Nam; (3) Đường kính trắng Thái Lan (tạm nhập tái xuất) và (4) Hàng thực phẩm đông lạnh (tạm nhập tái xuất) được xuất khẩu qua các cửa khẩu phụ, lối mở nằm trong khu kinh tế cửa khẩu Chi Ma - Lạng Sơn, nếu các địa điểm này có đủ các lực lượng Hải quan, Biên Phòng, Kiểm dịch và cơ sở kỹ thuật đảm bảo quản lý nhà nước.
Thủ tục hải quan đối với từng loại hàng hóa cụ thể, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn để được hướng dẫn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Lạng Sơn (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh