BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1566/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: CụcThuế thành phố Hà Nội.

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 4229/CT-HTr ngày 07/02/2013 của Cục Thuế thànhphố Hà Nội về hướng dẫn chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạtđộng trong lĩnh vực môi trường. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theohồ sơ kèm theo công văn của Cục Thuế trình bày: Công ty Cổ phần công trình đôthị Long Biên (Công ty) được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp Giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh số 0103042372 ngày 24/11/2009, trong đó ghi rõ ngành,nghề kinh doanh bao gồm: Thu gom, rác thải; Xử lý và tiêu hủy rác thải; xử lý ônhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác; Thoát nước và xử lý nước thải;… vàcác ngành nghề khác, vốn điều lệ (tự kê khai) là năm tỷ đồng.

Hoạtđộng chính trong lĩnh vực vệ sinh công cộng, thực hiện thu gom, vận chuyển rácthải sinh hoạt, quét hút bụi rửa đường… Công ty đã chính thức đi vào hoạt độngvà có doanh thu từ năm 2010 đến nay.

+Công ty được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001027 ngày 19/09/2011 thựchiện Dự án đầu tư “Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt bằng xe chuyên dụng”. Tổngvốn đầu tư dự kiến: 08 tỷ đồng.

Đềnghị Cục Thuế căn cứ tình hình thực tế tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thịLong Biên báo cáo cụ thể một số nội dung như sau:

-Công ty bắt đầu hoạt động và phát sinh doanh thu, thu nhập chịu thuế đối vớingành nghề “Thu gom, rác thải; Xử lý và tiêu hủy rác thải; xử lý ô nhiễm vàhoạt động quản lý chất thải khác; Thoát nước và xử lý nước thải;…” từ thời điểmnào? đối với các ngành nghề khác từ thời điểm nào?

- Dựán đầu tư “Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt bằng xe chuyên dụng” của Công tycó thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện hay không và phát sinh doanh thu, thunhập chịu thuế từ thời điểm nào?

Đồngthời, Cục Thuế đề xuất hướng xử lý để Tổng cục Thuế có cơ sở xem xét giải quyếtkiến nghị theo đúng quy định.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường