BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1566TM/ĐT
V/v Trả lời ý kiến về miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu sản xuất dung dịch khoan dầu khí

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ Thương mại nhận được kiến nghị của Công ty liên doanh M-I tại công văn số 49/M-I VN ngày 24/3/2003 về đề nghị được áp dụng Luật Dầu khí và Nghị định số 48/2001/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn luật Dầu khí để miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất dung dịch khoan dầu khí; Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Luật dầu khí chỉ điều chỉnh hoạt động dầu khí gồm hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, không bao gồm hoạt động sản xuất các vật tư, thiết bị, hoá chất phục vụ hoạt động dầu khí. Vì vậy công ty đương nhiên không được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất dung dịch khoan.

2. Tuy nhiên, theo Khoản 2 Điều 54 Nghị định 48/2001/NĐ-CP quy định “Nhà thầu phụ nhập khẩu để cung cấp cho các tổ chức cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí thông qua hợp đồng dịch vụ, hoặc hợp đồng cung cấp hàng hoá được miễn thuế nhập khẩu”. Như vậy hàng sản xuất trong nước cung cấp cho hoạt động dầu khí sẽ khó cạnh tranh với hàng nhập khẩu vì hàng nhập khẩu được miễn thuế.

Do đó, để vật tư dầu khí sản xuất trong nước có thể cạnh tranh với hàng nhập khẩu, Bộ Thương mại đề nghị Bộ Tài chính xem xét cơ chế miễn thuế nguyên liệu đối với doanh nghiệp sản xuất vật tư dầu khí để cung cấp cho hoạt động dầu khí (theo hợp đồng với nhà thầu dầu khí) như đối với sản xuất hàng xuất khẩu.

Bộ Thương mại mong sớm nhận được ý kiến của Bộ Tài chính về vấn đề trên để tạo khả năng cạnh tranh vật tư dầu khí sản xuất tại Việt Nam./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu