BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1567/TCHQ-GSQL
V/v tái xuất hành lý

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len tại Hà Nội.
(Đ/c: 31 Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam kính chào Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len tại Hà Nội vàtrân trọng phúc đáp công hàm số MISC 74 ngày 18/03/2013 của Đại sứ quán về việcđề nghị cho phép bà Kate Harrisson, Phó Đại sứ của Đại sứ quán Liên hiệp Vươngquốc Anh và Bắc Ai Len tại Hà Nội được tái xuất hành lý cá nhân về nước nhân dịpkết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; chiếc xe ô tô hiệu Nissan Pathfindermà bà Kate Harrisson đã tạm nhập khẩu miễn thuế được ủy quyền lại cho Đại sứquán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len tại Hà Nội làm thủ tục chuyển nhượngnhư sau:

1. Căn cứ điểm b, điểm c, khoản 4, Mục V Thông tư liêntịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15/10/2007 của liên Bộ Công Thương - Tàichính - Ngoại giao thì bà Kate Harrisson được tái xuất hành lý về nước và Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len tại Hà Nội đượcthay mặt bà Kate Harrisson hoàn thành thủ tục chuyển nhượng chiếc xe ô tô hiệuToyota Land Cruiser mà bà Kate Harrisson đã tạm nhập khẩu miễn thuế và ủyquyền cho Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len làm thủ tục chuyểnnhượng trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày bà Kate Harrisson rời Việt Nam trở vềnước, với điều kiện chiếc xe ô tô được bảo quản tại trụ sở Đại sứ quán Liên hiệpVương quốc Anh và Bắc Ai Len tại Hà Nội.

2. Đề nghị Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh vàBắc Ai Len tại Hà Nội hướng dẫn bà Kate Harrisson liên hệ với Cục Hải quanthành phố Hà Nội và Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi tái xuất hành lý để được giảiquyết thủ tục tái xuất theo quy định.

Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan Việt Nam gửi tới Đạisứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len tại Hà Nội lời chào trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hà Nội (để thực hiện);
- Cục Lễ tân Nhà nước (để phối hợp);
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GSQL (02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức