BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1567/TCT-ĐTNN
V/v: Hoàn thuế GTGT dự án viện trợ không hoàn lại

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Trường trung học tư thục kinh tế - Du lịch Hoa Sữa

Trả lời công văn số 28/THS ngày 15/03/2006 của Trường Trung học tư thục Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án “Tăng cường công tác đào tạo nghề nhà hàng – khách sạn bánh mỳ - bánh ngọt cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn của Việt Nam” (Dự án tăng cường đào tạo nghề), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 7, Mục I, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính: Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hóa tại Việt Nam để viện trợ thì được hoàn lại tiền thuế GTGT đã trả ghi trên hóa đơn GTGT khi mua hàng.

Trường hợp Dự án Tăng cường đào tạo nghề được thực hiện bằng nguồn viện trợ không hoàn lại của các đối tác Pháp và do trường Trung học tư thục Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa tiếp nhận và thực hiện thì Trường Trung học tư thục Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào đã trả khi sử dụng tiền viện trợ để mua hàng hóa tại Việt Nam sử dụng cho dự án.

Tổng cục Thuế trả lời để Trường Trung học tư thục Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hà Nội
- Lưu VT, Ban ĐTNN (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến