CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1568/CP-QHQT
V/v ký Kế hoạch hợp tác Giáo dục với Hungari

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Tư pháp,
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 7766/HTQT ngày 01 tháng 9 năm 2004) về việc ký Kế hoạch hợp tác Giáo dục với Bộ Giáo dục Cộng hoà Hungari năm học 2004 - 2005 và 2005 - 2006, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Kế hoạch hợp tác Giáo dục năm học 2004 - 2005 và 2005 - 2006 với đại diện có thẩm quyền của phía Hungari.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát lại nội dung Kế hoạch hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo Hungari trên cơ sở ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành liên quan trước khi ký kết theo quy định.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm