CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1568/CP-QHQT
V/v tiếp nhận viện trợ văn hoá KHL TK 2002 của CP Nhật Bản

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ văn hoá - Thông tin
- Bộ Ngoại giao
- Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (công văn số 3107 CV/NG-CA1 ngày 29 tháng 11 năm 2002), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thông tin thay mặt Chính phủ ký công hàm trao đổi với phía Nhật Bản để tiếp nhận khoản viện trợ văn hoá không hoàn lại tài khoá 2002 của Chính phủ Nhật bản cho Nhà hát Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Bộ ngoại giao làm thủ tục uỷ quyền.

- Bộ Văn hoá-Thông tin tổ chức tiếp nhận và sử dụng khoản viện trợ nói trên theo các quy định hiện hành.

 

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm