TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1568/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4133/HQHCM-GSQL ngày 18/11/2014 của Cục Hải quanTP. Hồ Chí Minh về vướng mắc C/O mẫu E có số tham chiếu E1439B35G1170100 cấp ngày 20/10/2014, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan cần gửi văn bản yêu cầu cơ quan cấp C/O Trung Quốc xác minh C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn