BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1568/TCHQ-KTTT
V/v giá tính thuế xe ôtô hiệu SSANGYONG KYRON

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng

Qua kiểm tra dữ liệu trên hệ thống GTT 22, kiểm tra việc xácđịnh trị giá tính thuế lô hàng ô tô 7 chỗ hiệu SSANGYONG KYRON nhập khẩu tại tờkhai số 270/NKD ngày 11/03/2009 thuộc Chi cục Hải quan KCX và KCN- Cục Hải quanTP Hải Phòng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Lô hàng ô tô nhập khẩu theo tờ khai nói trên, có giá khaibáo 9000 USD/chiếc, Cục Hải quan TP Hải Phòng đã xác định lại là 9500 USD/chiếclà thấp so với dữ liệu giá ban hành kèm theo công văn số 4046/TCHQ-KTTT ngày21/8/2008 của Tổng cục Hải quan đối với xe ô tô loại 7 chỗ ngồi, hiệu SSANGYONKYRON dung tích 2.700 cc sản xuất 2007 là 15000 USD/chiếc.

Để việc xác định trị giá tính thuế được thực hiện theo đúngquy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ, Thông tưsố 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính và Quyết định số 1636/QĐ-TCHQngày 04/8/2008 của Tổng cục Hải quan; yêu cầu Cục Hải quan TP Hải Phòng:

1. Kiểm tra hồ sơ lô hàng, đối chiếu với hàng thực nhập, căncứ vào các quy định về xác định trị giá nêu trên, làm việc với doanh nghiệp đểxác định lại giá trên cơ sở giá tại dữ liệu GTT 22 và thu đủ thuế.

2. Báo cáo rõ cơ sở tham vấn và xác định giá lô hàng để mứcgiá quá thấp và kết quả làm việc xác định lại trị giá lô hàng trên về Tổng cụcHải quan trước ngày 30/3/2009.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hải Phòngbiết và thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng