BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1568 TCT/NV5
V/v thời điểm lập hoá đơn GTGT

Hà Nội , ngày 07 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH Gas Việt Nhật

Tổng cục Thuế nhận được công văn số VJG-03-095 đề ngày 16/04/2003 của Công ty TNHH Gas Việt Nhật (Công ty Gas Việt Nhật) hỏi về thời điểm lập hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1a, Điều 9 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ: Điểm 1.2, Mục VI, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính thì hoá đơn phải được lập và giao cho khách hàng ngay khi cung cấp hàng hoá, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định

Theo quy định trên, khi Công ty TNHH Gas Việt Nhật tiến hành giao ga cho khách hàng thì Công ty phải xuất hoá đơn GTGT để xác định doanh thu theo đúng quy định tại điểm 2a, Mục II, Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty TNHH Gas Việt Nhật có điều chỉnh về sản lượng tiêu thụ và giá bán vào cuối tháng thì Công ty lập hoá đơn GTGT điều chỉnh giá bán theo quy định tại Điểm 5.9, Mục IV, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Gas Việt Nhật biết và đề nghị Công ty liên hạ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến