BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1569/BXD-KTXD
V/v Quyết toán hợp đồng xây dựng thuộc Dự án đường Uông Bí Cầu Sông Chanh.

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2015

Kính gửi: Chi nhánhTập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam –
Công ty tư vấn quản lý dự án VINACOMIN

Bộ Xây dựng nhận được vănbản số 132/VPMC-DA ngày 22/6/2015 của Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp thankhoáng sản Việt Nam – Công ty tư vấn quản lý dự án VINACOMIN đề nghị hướng dẫnQuyết toán hợp đồng xây dựng thuộc Dự án đường Uông Bí Cầu Sông Chanh. Về việcnày, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán, quyết toánhợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký giữa các bên và phùhợp với các quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động đầu tư xây dựngtương ứng với từng thời kỳ. Theo nội dung văn bản số 132/VPMC-DA hợp đồng thicông xây dựng ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu là hợp đồng theo đơn giá (cóđiều chỉnh giá); được ký kết và thực hiện theo quy định trước khi Luật Xây dựng2014 có hiệu lực thi hành. Theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng thìviệc thanh toán, quyết toán đối với loại hợp đồng và khối lượng hoàn thành thựctế được nghiệm thu. Do vậy, việc chủ đầu tư thanh toán, quyết toán theo khốilượng thực tế thực hiện được nghiệm thu và đơn giá trong hợp đồng đã ký kết (kểcả đơn giá được điều chỉnh) là phù hợp. Trường hợp, khối lượng thực tế thựchiện được nghiệm thu tăng làm tăng giá trị hợp đồng (tăng 593.517.143 đồng) màkhông làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư được phép điềuchỉnh; trường hợp vượt tổng mức đầu tư thì phải được Người có thẩm quyền quyếtđịnh đầu tư cho phép trước khi điều chỉnh.

Chi nhánh Tập đoàn côngnghiệp than khoáng sản Việt Nam – Công ty tư vấn quản lý dự án VINACOMIN căn cứý kiến trên tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh