BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1569/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC CẤP GIẤY PHÉP XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG QUÂN SỰ

Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Bộ Thương mại có công văn số 098/TM-XNK ngày 31/03/2006, Bộ Quốc phòng có công văn số 1492/BQP ngày 03/04/2006 quy định việc cấp giấy phép xuất nhập khẩu hàng quân sự, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1/ Kể từ ngày 01/04/2006 Bộ Thương mại ngừng cấp giấy phép nhập khẩu hàng quốc phòng theo Quyết định số 05/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2/ Việc gia hạn các giấy phép nhập khẩu hàng quốc phòng do Bộ Thương mại đã cấp từ trước ngày 01/04/2006, Bộ Thương mại ủy quyền cho Bộ Quốc phòng thực hiện.

3/ Bộ Quốc phòng cấp giấy phép xuất nhập vũ khí, thiết bị quân sự năm 2006 bắt đầu thực hiện từ ngày 01/04/2006.

Yêu cầu Cục Hải quan các địa phương nghiên cứu thực hiện các quy định nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TM, Bộ QP;
- Các Vụ cục thuộc TC;
- Lưu: VT, GQ (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu