BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1569 TCT/NV5
V/v hạch toán các khoản chiết khấu cho các đại lý bán hàng

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty TNHH Elextrolux Việt Nam
(Phòng 206-133 Thái Hà-Quận Đống Đa-Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số Elexvn 040414 ngày 14/4/2003 của Công ty TNHH Elextrolux Việt Nam (Công ty Elextrolux) hỏi về việc hạch toán các khoản chiết khấu, ghi hoá đơn GTGT và chứng từ hợp lệ cho khoản chiết khấu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty có thực hiện các hình thức chiết khấu (chiết khấu thanh toán trước, chiết khấu vận chuyển, lắp đặt và thưởng doanh số tháng theo từng mức) cho các đại lý bán hàng thì Hợp đồng ký kết giữa Công ty và đại lý và/hoặc bản Quy chế chung của Công ty được dùng làm căn cứ để xác định khoản chiết khấu này. Công ty không trừ trực tiếp trên hoá đơn để ghi giảm doanh thu mà phải ghi hạch toán tăng chi phí bán hàng. Các khoản chi phí bán hàng này phải có chứng từ, hoá đơn hợp lệ theo đúng quy định tại Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính, phù hợp với doanh thu của Công ty và do Công ty tự chịu trách nhiệm.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Elextrolux Việt Nam biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến