BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 157/BGTVT-KHĐT
V/v: Bố trí vốn ngân sách năm 2009 cho dự án đầu tư cầu, đường vào Khu CN Long Sơn, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2009

Kínhgửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện kết luận của Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải (TB số 05/TB-VPCP ngày 05/01/2009) tại cuộc họp về côngtác giải phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Dầu khí LongSơn trong đó "Giao Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ:Giao thông vận tải và Tài chính đưa dự án nêu trên vào danh mục các công trìnhcấp bách được ứng vốn ngân sách 2010 để thực hiện, trình Thủ tướng Chính phủ".

Về việc này, Bộ Giao thông vậntải có ý kiến như sau:

- Dự án đầu tư xây dựng Đường vàcầu từ Gò Găng qua Long Sơn, thành phố Vũng Tàu là dự án của địa phương, UBNDtỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt tại quyết định số 3908/QĐ-UBND ngày 31/10/2006do Ban QLDA chuyên ngành giao thông của tỉnh làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư là562 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách, quy mô bao gồm 5km đường và 1km cầuChà Và nối từ khu công nghiệp Long Sơn đến Gò Găng để ra Quốc lộ 51. Do biếnđộng giá từ 2006 đến nay, tổng mức đầu tư dự án phải điều chỉnh thành 850 tỷ.

- Việc đầu tư dự án Đường và cầutừ Gò Găng vào khu công nghiệp Long Sơn là cấp bách, làm cơ sở hạ tầng triểnkhai dự án tổ hợp hóa dầu, Nhà máy lọc dầu và các dự án khác thuộc khu côngnghiệp Long Sơn trong năm 2009.

- Đề nghị Bộ Kế hoạch đầu tư đưadự án trên vào danh mục các công trình cấp bách, đề nghị Thủ tướng Chính phủ bốtrí vốn triển khai thực hiện trong năm 2009./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu;
- Tập đoàn dầu khí Việt Nam;
- Lưu VT, KHĐT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ