BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 157/BVTV-KD
V/v thống nhất một số nội dung thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới về kiểm dịch thực vật.

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quảnlý về hải quan)

Nhằm làm rõ một số nội dung và thống nhất thực hiện Luật Bảovệ và Kiểm dịch thực vật cũng như Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014 củaBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng thời để tháo gỡ khó khăn, tạo điềukiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục xuất nhập khẩuhàng hóa, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơnvị hải quan làm thủ tục xuất nhập khẩu phối hợp với các đơn vị kiểm dịch thực vậtmột số nội dung sau:

1. Về việc kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Yêu cầu chủ vật thể phải nộp Giấy đăng ký kiểm dịch thực vậtvào bộ hồ sơ lô hàng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, chuyển vàokho ngoại quan và quá cảnh để đăng ký làm thủ tục hải quan. Lô vật thể chỉ đượccho phép thông quan khi đã nộp bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhậpkhẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa cho cơ quan hải quan.

Không cho phép nhập khẩu cây mang theo đất dưới mọi hình thức,trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn. Với trường hợp này, Cục Bảo vệ thực vật sẽ cấp Giấy phép kiểm dịchthực vật nhập khẩu và có thông báo bằng văn bản cho Tổng cục Hải quan.

2. Về việc kiểm dịch thực vật xuất khẩu, tái xuất khẩu

Đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật xuất khẩu, chủvật thể nộp Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật có xác nhận của cơ quan kiểm dịchthực vật vào bộ hồ sơ lô hàng xuất khẩu để làm thủ tục thông quan lô hàng và cótrách nhiệm nộp lại bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cho cơ quan hảiquan trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông quan. Trường hợp lô hàng xuất khẩukhông đáp ứng yêu cầu về kiểm dịch thực vật thì cơ quan kiểm dịch thực vật sẽthông báo ngay cho cơ quan hải quan biết để dừng không cho thông quan (đối vớilô hàng chưa xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam).

Đối với lô vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật tái xuất khẩu,yêu cầu chủ vật thể nộp bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật tái xuấtkhẩu vào bộ hồ sơ lô hàng để làm thủ tục hải quan...

3. Phối hợp giám sát

Đối với lô hàng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật cầngiám sát chặt chẽ, cơ quan kiểm dịch thực vật phải thông báo bằng văn bản chocơ quan hải quan để cùng nhau phối hợp giám sát.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Tổng cụcHải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan) phản ánh về Cục Bảo vệ thực vật đểhai bên cùng xem xét, giải quyết.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Tổng cục./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Cục trưởng Nguyễn Xuân Hồng (để b/c);
- C
ác đơn vị KDTV;
- Lưu VT, KDTV.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Trung