BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 157/BXD-KTXD
V/v: Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 4

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 51/TT4 ngày 12/10/2009 củaTrung tâm Kỹ thuật đường bộ 4 - Khu quản lý Đường bộ IV về chi phí tư vấn giámsát thi công xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình được BộXây dựng hướng dẫn tại Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001 ban hànhĐịnh mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng; Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày15/4/2005 ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 công bố Định mức chi phí quản lý dự án vàtư vấn đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 4 đãký hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thì chi phí tư vấngiám sát được xác định theo hợp đồng ký kết giữa các bên và quy định của nhànước có liên quan. Trường hợp kéo dài thời gian giám sát không do lỗi của đơnvị tư vấn giám sát thì các bên căn cứ nội dung hợp đồng, điều kiện cụ thể củacông trình, các quy định của nhà nước có liên quan để điều chỉnh giá hợp đồngcho phù hợp.

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 4 căn cứ ý kiến nêu trên để thựchiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh