BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 157/QLCL-CL1
V/v thông báo cập nhật danh mục chỉ tiêu kiểm tra đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản;
- Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng

Thực hiện việc cập nhật các quy định, quy chuẩn kỹthuật của Việt Nam và các nước nhập khẩu về an toàn thực phẩm (ATTP) thủy sản quy địnhtại Điểm i, Khoản 1, Điều 41 Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(Thông tư 48),

Căn cứ vào tình hình cảnh báo các lô hàng không đảmbảo ATTP tại các thị trường nhập khẩu, kết quả các chương trình giám sát quốcgia và kết quả kiểm tra đối với các lô hàng thủy sản trước khi xuất khẩu,

Thực hiện Chỉ thị 10318/CT-BNN-QLCL của Bộ trưởngBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện các biện pháp cấp báchkiểm soát tồn dư hóa chất kháng sinh trong sản xuất và xuất khẩu thủy sản, CụcQuản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông báo cập nhật danh mục chỉtiêu kiểm tra đối với thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU đã được quy địnhtại Quyết định số 1471/QĐ-BNN- QLCL như sau:

1. Cập nhật chỉ tiêu AHD và SEM vào nhóm Nitrofuransđể kiểm tra thủy sản và sản phẩm thủy sản nuôi sang thị trường EU. Áp dụng mức MRPLcho cả nhóm Nitrofurans (AOZ, AMOZ, AHD, SEM) là 1 mg/kg.

2. Tần suất thẩm tra, kiểm tra các chỉ tiêu trênđược thực hiện theo quy định tại Thông tư 48 và được thực hiện đối với các lôhàng đăng ký kiểm tra, chứng nhận xuất khẩu sang thị trường EU kể từ ngày 26/01/2015.

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sảnthông báo để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện (Các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng thông báo nội dung công vănnày tới các doanh nghiệp trên địa bàn). Trong quá trình thực hiện, các đơn vịbáo cáo ngay về Cục các khó khăn vướng mắc (nếu có) để được giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- TTr. Vũ Văn Tám (để báo cáo);
- PCT. Trần Bích Nga (để biết);
- Hiệp hội VASEP;
- Cơ quan QLCL Trung Bộ, Nam Bộ;
- Lưu: VT, CL1.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp