BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------
V/v: vướng mắc đối với loại hình NSXXK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
Trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố phản ánh vướng mắc đối với loại hình này. Để tháo gỡ vướng mắc cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho Hải quan và doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện như sau:
1. Về việc ký, đóng dấu trên Phiếu giao nhận hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế:
Trên Phiếu giao nhận hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế (Mẫu 02: PGNHS/2009 ban hành kèm Quyết định số 1279/QĐ-TCHQ ngày 25/6/2009), tại mục đại diện doanh nghiệp (người giao) chỉ yêu cầu doanh nghiệp ký và ghi rõ họ tên, không phải đóng dấu doanh nghiệp.
2. Về bản Thống kê nguyên liệu, vật tư lấy mẫu
Đối với lô hàng phải kiểm tra thực tế hàng hóa, công chức hải quan lập 02 Phiếu lấy mẫu theo quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 15 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp giữ 01 Phiếu lấy mẫu để xuất trình cho cơ quan Hải quan khi có yêu cầu, 01 Phiếu lấy mẫu lưu cùng hồ sơ hải quan,không phải lập bản Thống kê nguyên liệu, vật tư lấy mẫu (Mẫu 01: TKLM/2009 ban hành kèm theo Quyết định số 1279/QĐ-TCHQ ngày 25/6/2009).
Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 1279/QĐ-TCHQ ngày 25/6/2009.
Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

>> Xem thêm:  Tranh chấp về việc đòi nhà cho thuê ? Làm đơn khởi kiện về tranh chấp đất đai ?

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thuê lại đất ? Xử lý tranh chấp bất động sản liền kề ?