BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 157/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hà Nội
- Công ty TNHH Van Laack Asia
(Khu công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì. Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận đượccông văn số 25- 13/VL-ASIA ngày 20/12/2013 của Công ty TNHH Van Laack Asia đềnghị hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanhnghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Về vấn đề này, saukhi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc bãibỏ ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về sử dụng nguyên liệu trong nước, ưuđãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu của hoạt động dệt, may kểtừ năm tính thuế 2007 đã được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Nghị đính số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính Phủ, Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày23/11/2007 và công văn số 2348/BTC-TCT ngày 03/3/2009 của Bộ Tài chính, cụ thểnhư sau:

"Doanh nghiệphoạt động trong lĩnh vực dệt may, doanh nghiệp được hưởng ưu đãi do sử dụngnguyên liệu trong nước nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi khác về thuế thu nhậpdoanh nghiệp (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu,do sử dụng nguyên liệu trong nước) như: sản xuất trong Khu công nghiệp, Khu chếxuất; thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khókhăn thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư, sử dụng nhiều lao động. . . thì tiếptục hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với các điều kiện doanhnghiệp đã đáp ứng cho thời gian ưu đãi còn lại Doanh nghiệp được phép lựa chọnphương án để tiếp tục được ưu đãi thuế và thông báo với cơ quan thuê theo một trong haiphương án sau:

Phương án 1: Được tiếp tục hưởng ưu đãi thuê thunhập doanh nghiệp tương ứng với các điêu kiện doanh nghiệp đáp ứng (ngoài điềukiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu, do sử dụng nguyên liệu trong nước) cho thờigian ưu đãi còn lại theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước đâyvề thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm được cấp Giấy phép thành lập.

Phương án 2: Được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế thunhập doanh nghiệp tương ứng với các điều kiện doanh nghiệp đáp ứng (ngoài điềukiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu, do sử dụng nguyên liệutrong nước) cho thời gian ưu đãi còn lại theo quy định tại các văn bản quy phạmpháp luật trước đây về thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm điều chỉnh docam kết WTO (ngày 11/1/2007) .

Việc áp dụng ưu đãivề thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại nêu trên phải đảm bảonguyên tắc doanh nghiệp đang trong thời gian được áp dụng thuế suất thuế thunhập doanh nghiệp ưu đãi, đang trong thời gian miễn thuế, giảm thuế theo hướngdẫn tại điểm 5, điểm6 Phần H Thông tư số 134/2007/TT-BTC " .

Trường hợp Công ty TNHHVan Laack Asia nếu thuộc diện đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điềukiện về tỷ lệ xuất khẩu cửa hoạt động dệt, may thì thuộc diện phải chuyển đổitheo các quy định và hướng dẫn nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời đểCục thuế thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Van Laack Asỉa được biết và đề nghịCông ty liên hệ trực tiếp với Cục thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn xácđịnh cụ thể ưu đãi về thuế TNDN./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST – BTC;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn