THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 157/TTg-CN
V/v Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 8430/BKHĐT-QLKKT ngày 18 tháng 12 năm 2020) về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:

a) Đưa khu công nghiệp Bình Giang (diện tích 150 ha) tại xã Tân Việt, xã Vĩnh Hồng và xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang và khu công nghiệp Thanh Hà (diện tích 150 ha) tại xã Tân An, xã Tiền Tiến và xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà ra khỏi quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

b) Bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Bình Giang (diện tích 150 ha) tại xã Thái Học, xã Nhân Quyền, xã Bình Minh, xã Thái Hoà và xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang và khu công nghiệp Thanh Hà (diện tích 150 ha) tại xã Thanh Hồng và xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2. Các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương nằm trong Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 được phê duyệt tại công văn số 1156/TTg-KTN ngày 14 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

a) Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo, quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp; đảm bảo sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hp của phương án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong nội dung quy hoch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định của pháp luật ve quy hoạch. Không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện.

b) Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan.

c) Thực hiện đồng bộ việc quy hoạch, phát triển khu công nghiệp với các công trình nhà ở, thiết chế văn hóa, xã hội và thể thao cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp. Đảm bảo việc cung cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào phục vụ cho hoạt động của khu công nghiệp. Có giải pháp ổn định đời sống và xây dựng phương án hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất.

>> Xem thêm:  Quy hoạch là gì ? Quy định pháp luật về quy hoạch

d) Tiếp thu ý kiến của các Bộ có liên quan, thực hiện các giải pháp đề ra tại Đề án trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch. Thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập, xây dựng khu công nghiệp theo từng giai đoạn, phù hp với khả năng thu hút đầu tư và tuân thủ các điều kiện, tình tự, thủ tục quy đnh tại Nghị đnh số 82/2018/NĐ-CP , quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan.

đ) Quản lý, sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đối với phần diện tích đưa ra khỏi quy hoạch phát triển khu công nghiệp theo thẩm quyền và quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP
, các PTTg;
- Các Bộ: TN&MTCT, XD, Q
P, GTVT, NN&PTNT;
- Ban quản lý các KCN tỉnh Hải
Dương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
Các Vụ: TH, NN
, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3) Khanh

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Hữu Khang