BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------
Số: 1570/TCHQ-GSQL
V/v: vướng mắc C/O
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.
Trả lời công văn số 861/HQHP-GSQL ngày 23/2/2012 của Cục Hải quan Hải Phòng về việc C/O mẫu D không thể hiện số lượng kiện hàng và loại kiện hàng tại ô số 7, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Đối với C/O mẫu D và các mẫu ưu đãi FTAs khác có vướng mắc nêu trên, cơ quan Hải quan không có nghi ngờ khác về xuất xứ, có thể xem xét chấp nhận C/O, nếu:
- Số kiện hàng/ loại kiện hàng/ số lượng/ trọng lượng hàng hóa thể hiện tại ô khác ô quy định trên C/O (ví dụ số kiện hàng và loại kiện hàng được ghi tại ô số 9 thay vì phải ghi tại ô số 7) và phù hợp với các thông tin trên các chứng từ khác thuộc bộ hồ sơ hải quan; hoặc:
- Đối với trường hợp khác, C/O không thể hiện một trong những thông tin về số kiện hàng, số lượng, trọng lượng hàng nhưng cơ quan Hải quan xác định được số lượng hoặc trọng lượng hàng hóa được hưởng ưu đãi FTAs qua việc kiểm tra đối chiếu C/O với các chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan.
Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh