BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1570/TCHQ-KTTT
V/v trả lời vướng mắc.

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2007

Kínhgửi: Cục Hải quan Bình Phước

Trả lời công văn số 91/HQBP-NV ngày7/2/2007 của Cục Hải quan Bình Phước đề nghị hướng dẫn một số vướng mắc. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 24/8/2000 Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 3958/TCHQ-KTTT hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc theo dõi nợ thuế của các doanh nghiệp có nhiều chi nhánh.

Mã số thuế của doanh nghiệp hoạt động độc lập gồm 10 chữ số, mã số thuế của các chi nhánh trực thuộc gồm 13 chữ số (N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10N11N12N13).

- Trường hợp công ty chủ quản, cácchi nhánh hạch toán tài chính phụ thuộc có nợ thuế cưỡng chế: thực hiện cưỡng chế làm thủ tục hải quan đối với công ty chủ quản và chi nhánh.

- Trường hợp chi nhánh hạch toán tài chính độc lập (doanh nghiệp phải xuất trình văn bản chứng minh việc hạch toán tài chính độc lập) thì chỉ thực hiện cưỡng chế đối với chi nhánh (nếu có nợ quá 90 ngày), hoặc cưỡng chế công ty chủ quản (nếu có nợ quá 90 ngày).

- Trường hợp doanh nghiệp chỉ còn nợ 65 đồng cho phép doanh nghiệp được làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa và đượchưởng ân hạn thuế, với điều kiện: ngoài số nợ 65 đồng, doanh nghiệp phải đápứng đầy đủ các quy định tại điểm 2.1 Phần A Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, đồng thời không có nợ thuế, nợ phạt chậm nộp quá hạn các lô hàng khác.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An