BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Xử lý thuế mặt hàng bình sắt tráng men s/x bình nước nóng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:
- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2301/XNK ngày 23/1/2014 của Công ty TNHH Ferroli Indochina về việc vướng mắc tại Cục Hải quan TP. Hà Nội và Cục Hải quan TP. Hải Phòng trong việc thực hiện nội dung công văn số 6926/TCHQ-TXNK ngày 18/11/2013 hướng dẫn phân loại mặt hàng bình sắt tráng men dùng để sản xuất bình nước nóng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Theo phản ánh của Công ty TNHH Ferroli Indochina, ngày 22/1/2014, Cục Thuế Hà Nội đã có công văn số 2042/CT-KT1 trả lời Công ty TNHH Ferroli Indochina và có ý kiến: Việc Chi cục Hải quan Hà Tây yêu cầu Công ty phải có xác nhận của cơ quan thuế nội địa về việc chưa kê khai quyết toán thuế để được cơ quan hải quan xem xét hoàn thuế là không phù hợp quy định của Luật Quản lý thuế và Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.
Do vậy, để xử lý thuế nhập khẩu của Công ty TNHH Ferroli Indochina theo đúng hướng dẫn tại công văn số 6926/TCHQ-TXNK ngày 18/11/2013, Cục Hải quan TP. Hà Nội và Cục Hải quan TP. Hải Phòng có văn bản đề nghị Cục Thuế địa phương có liên quan xác nhận việc kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty TNHH Ferroli Indochina (không yêu cầu doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị Cục Thuế địa phương xác nhận).
Tổng cục hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội và Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Ferroli Indochina (thay trả lời CV số 2301/XNK);
(KCN Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội)
- Lưu: VT, TXNK (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường